Welkom bij De Kimpe n.v.

Privacy policy

Privacy policy

De Kimpe nv
Kruishoutsesteenweg 46, 9750 Zingem (Belgium)
TEL.: +32 9 384 12 13
FAX: +32 9 384 66 32
BTW: BE 0423.169.923
E-MAIL: info@dekimpe.be

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Kimpe stelt uw interesse in haar activiteiten en uw bezoek aan haar website op prijs. Wij vinden het belangrijk dat u zich niet onzeker voelt bij het bezoeken van onze website en willen ervoor zorgen dat het duidelijk is wat er gebeurt met de persoonlijke gegevens die u aan ons ter beschikking stelt.
Uw persoonlijke gegevens, inclusief uw e-mail adres, zullen als volgt worden gebruikt:
  • informatie die u ons geeft, met als doel informatie van ons te verkrijgen, slaan we op om uw informatieaanvraag te kunnen uitvoeren. Deze informatie wordt niet langer bewaard dan nodig.
  • informatie die u ons geeft in het kader van een sollicitatie, slaan we op en behandelen we met dat doel voor ogen met uiterste zorgvuldigheid. Deze informatie wordt niet langer bewaard dan nodig.
  • uw zoekopdrachten (anoniem) kunnen gebruikt worden om de website verder te optimaliseren.
  • de opgeslagen informatie zullen we ook aanwenden om via bezoekersanalyses onze website verder te optimaliseren
  • Slechts wanneer u De Kimpe op uitdrukkelijke wijze toestemming daartoe verleent, worden uw persoonsgegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden. U kan zich te allen tijde kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. U richt daartoe een eenvoudig verzoek tot bovenstaande contactpersoon.
  • We zullen uw persoonlijke informatie niet ter beschikking stellen van of verkopen aan derden, die geen onderdeel of directe partner van De Kimpe zijn.
    De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (hierna kortweg ‘AVG’) legt de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt (de verwerkingsverantwoordelijke), de verplichting op de natuurlijke personen wiens persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen), te informeren.

 

Uw rechten

Als bezoeker heeft u recht op inzage en toegang, recht op verbetering, wissing en beperking, recht van bezwaar, recht op het intrekken van toestemming, recht op overdraagbaarheid. Neem in dat geval contact op via bovenstaande contactgegevens.
De verwerking van persoonsgegevens door De Kimpe gebeurt niet op basis van geautomatiseerde beslissingen, met andere woorden niet zonder enige menselijke tussenkomst.
De Kimpe doet niet aan profiling op basis van de beschikbare persoonsgegevens.

Klachten

Indien u meent dat uw rechten als betrokkene worden geschaad bij de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, e-mail: commission@privacycommission.be, tel. +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35.

Disclaimer

Gebruik van de website


1. Voorwaarden voor gebruik
 
Het bezoeken, doorbladeren en bekijken van deze website valt onder onze gebruiksvoorwaarden en onder alle toepasselijke wetten. Door deze website te bezoeken, te doorbladeren en te bekijken, aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting.


2. Auteursrecht


De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten berusten bij De Kimpe, haar klanten en haar partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de website (waaronder maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto's en geluid) mag, tenzij anders is aangegeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van De Kimpe. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn verboden. Delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelijk onder het auteursrecht van de klanten vallen.


3. Aansprakelijkheid


Aan de informatie, die op deze website getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Links naar andere websites worden als service aangeboden en het betekent niet dat De Kimpe verantwoordelijk is voor de inhoud van deze websites. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid te controleren of deze websites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. Informatie op onze website kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting. 


4. Opmerkingen, vragen en suggesties
De Kimpe wenst geen vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze website. Alle door u aan ons verstrekte informatie (suggesties, ideeën en overige) zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar (uitgezonderd zoals beschreven in punt 1. met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer). Door De Kimpe materiaal te sturen, geeft u aan De Kimpe het onbeperkte en onherroepbare recht deze informatie te gebruiken, te vertonen, te wijzigen, te verwerken en te verspreiden en deze informatie rechtelijk te registreren. Tevens kan De Kimpe de ideeën en technieken vrij toepassen die u ons laat toekomen. De Kimpe heeft deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De Kimpe houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat ook kenbaar worden gemaakt.

5. Rechtspraak

Het staat De Kimpe vrij op elk moment de gebruiksvoorwaarden te wijzigen door die opnieuw op deze website te publiceren. De gebruiksvoorwaarden zijn conform de Belgische rechtspraak en de geschillen zullen beslecht worden conform diezelfde rechtspraak. In het geval dat een onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank met toepasselijke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zal worden verklaard, zal het betreffende deel van de gebruiksvoorwaarden als vervallen beschouwd worden, terwijl de resterende bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in volle geldigheid en werking van kracht zullen blijven.

De Kimpe n.v. - Kruishoutemsesteenweg 46 - 9750 Zingem - Belgium - Tel.: +32 9 384 12 13 - Fax: +32 9 384 66 32 - BTW: BE 0423.169.923 - E-mail:
Webdesign by IDcreation 2012 - Cookie Policy - Privacy Policy
Deze website wilt gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.
Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden.
Meer informatie